REFORMES (selecció)

CEM Mundet   |  Barcelona
data execució: 12/2012
Es tracta d'un Centre Esportiu Municipal amb una superfície de captació de 104 m2. Aquesta instal·lació solar estava mal dissenyada en varis aspectes, el principal i mes greu era que el primari solar estava connectat al primari de caldera. A finals del 2012 varem fer una rehabilitació de la instal·lació consistent en reorganitzar el primari solar, canvi d'acumuladors solars, connexió solar a piscines, substitució d'acumuladors malmesos. Actualment la instal·lació funciona correctament i ha produït en els primers 9 mesos de funcionament més de 50.000 kWh.
CEM L'Espanya Industrial   |  Barcelona
data execució: 8/2013
Es tracta d'un Centre Esportiu Municipal amb una superfície de captació de 44 m2. Aquesta instal·lació solar presentava els següents problemes: fuites constants en el circuit primari, que el servei de manteniment reparava, però al cap d'un temps es tornaven a produir, ja que en el disseny no s'havia previst compensar les dilatacions del mateix, Així mateix, un error de disseny permetia que els acumuladors solars s'escalfessin amb l'energia auxiliar i l'últim problema greu era que disposava d'un sistema de bescanvi instantani que no permetia que la totalitat de la AFS s'escalfes amb l'energia solar. Actualment la instal·lació funciona correctament.
CEM Sagrada Familia   |  Barcelona
data execució: 12/2012
Es tracta d'un Centre Esportiu Municipal amb una superfície de captació de 22 m2. Aquesta instal·lació solar és un cas molt curiós, ja que no havia funcionat mai correctament i diferents empreses havien diagnosticat que el problema era que presentava una fuita del primari en un lloc indeterminat, en realitat en començar la nostre actuació varem comprovar que la instal·lació no presentava cap fuita, però que la bomba del primari estava cremada. Un cop substituïda i observant el funcionament de la instal·lació varem esbrinar el perquè del mal funcionament i la causa que havia provocat que es cremés la bomba. El camp de captació està constituït per tres bateries que al matí tenen ombres dels edificis del voltant. La sonda de temperatura del camp de captació estava situada en la tercera bateria, això provocava que el sol incidís primer en la primera bateria, després en la segona i finalment en la tercera que comandava l'engegament de la bomba de primari, quant les altres dues ja estaven en estancament, per tant al arrencar al camp solar amb aquestes altes temperatures va provocar que la bomba del primari es cremés. Actualment funciona correctament.
CEM Bernat Picornell   |  Barcelona
data execució: Septembre 2013
Es tracte d'una instal·lació solar tèrmica amb 334 m2 de captació, els seus principals problemes eren: regulació solar espatllada, fuites en el tub primari soterrat i sobreescalfament a l'estiu. Es va posar un sistema de control nou, es va canviar el tub soterrat que presentava fuites, es va muntar una vàlvula de tres vies en la recirculació i es van instal·lar dos bescanviadors en les piscines per ajustar la cobertura solar a la demanda tèrmica del centre, ara funciona correctament.
Cem Can Toda   |  Barcelona
data execució: Setembre 2014
Es tracta d'un Centre Esportiu Municipal que inicialment disposava d'una instal·lació solar amb tubs de buit instal·lats en posició horitzontal, la instal·lació no havia funcionat mai correctament el que havia provocat l'existència de nombrosos tubs de buit malmesos. Es va remodelar la instal·lació aprofitant 24 captadors plans sobrants d'una altra instal·lació i canviant la inclinació dels 16 captadors de tub de buit que no presentaven defectes, la dificultat d'aquesta instal·lació és precisament la combinació de dues tecnologies solars amb diferents comportaments, 60 m2 de captador pla i 48 m2 de captador de tub de buit, actualment la instal·lació està produint correctament.