PROJECTES (selecció)

Comunitat de propietaris en edifici multivivenda   |  Barcelona
data execució: 09/2011
càrrega tèrmica: 4.000 litres /dia a 60ºC i recirculació (4 circuits) amb un consum anual mig de 301.000 kWh de Gas Natural.
consum anterior: 301.000 kWh/any/año
consum actual: Entre 130.000 i 150.000 kWh/any/año
estalvi: Entre150.000 i 180.000 kWh/any/año de Gas Natural (50%-60%).
Aquesta instal·lació s’ha realitzat com Empresa de Serveis Energètics (ESE). Es tracta d’un edifici de 32 viviendas en el qual els veïns pagaran la instal·lació solar amb l’estalvi que aquesta produeixi sobre el consum anterior de combustible, durant un període de 6 anys, passant la instal·lació a partir de llavors a ser de la seva propietat.